AD-blacklist1

2022
feb.
19

Még mindig téma Sós Zsuzsanna kirúgása

Írta: Oszvald György

SZS leadNemrég egy elemző cikket tettem közzé Sós Zsuzsanna – korábban a Janikovszky Éva Általános Iskola intézményvezetője – munkaviszonyának azonnali megszüntetése okán. A cikk az érintettel készített interjú és több, a felmentésével kapcsolatos irat felhasználásával készült.

 

  

   A bevezetőben leírtak alapján adja magát egy olyan következtetés, melynek lényege a kirúgás indoklásának megalapozatlansága, ellentmondásai. (A hivatkozott cikk ITT olvasható.) A magyarázatot és az ellentmondások feloldását az egyik oldalról dr. Maruzsa Zoltán, az EMMI köznevelésért felelős államtitkárától, a másik oldalon pedig dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgatójától vártam. Mindkettőjüknek könyvelt levélküldeményként, írásban tettem fel kérdéseket a kirúgás körülményeivel kapcsolatban. Kérdéseimre Varjuné igazgató asszonytól nemrég kaptam választ, Maruzsa államtitkár a mai napig nem méltatott válaszra.

 

    Hadd kezdjem az egyszerűbb esettel! Mivel az államtitkártól nem kaptam választ, így változatlan formában adom közre a neki küldött kérdéseimet.

  

   „Ön előtt nem ismeretlen Sós Zsuzsanna esete, hiszen panaszt tett önnél és erre választ is kapott. A tisztánlátás okán kérdezem öntől:

   A Kelet-Pesti Tankerületi Központ igazgatója, dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó munkaköri leírásában (Kelet-Pesti Tankerületi Központ - SZMSZ) ez szerepel a 7. oldal II. Fejezet, 4. pont, 5.§ (2) bek. j) pontjában: [a tankerületi igazgató] „A Központ útján javaslatot tesz a miniszter részére a fenntartásában lévő köznevelési intézmény vezetőjének megbízására, megbízásának visszavonására, előkészíti és a Központnak megküldi a köznevelési intézmény vezetőjének kinevezésére, megbízására és megbízásának visszavonására irányuló munkáltatói intézkedés dokumentumait.”

    Tudomásom szerint a javaslat jóváhagyására delegált jogosítás okán ön hivatott. Információim szerint dr. Varjuné igazgató asszony utólagosan küldte meg önnek jóváhagyásra, illetve a Klebelsberg Központ elnökének tájékoztatásként a felmentési dokumentációt; elsőként Sós Zsuzsannának postázta a felmentést. Ezzel megszegte a rá vonatkozó szabályt, Kérdezem hát:

   Kérem, közölje az intézményvezetői megbízás visszavonását javasoló, a felmentésre vonatkozó dokumentáció iktatási/beérkezési dátumát. Ha és amennyiben az önnek küldött dokumentáció a felmentett vezetőnek megküldött dátum után lett postára adva, akkor kezdeményezte-e, kezdeményezi-e fegyelmi kiszabását dr. Varjuné igazgató asszonynak. Ha igen, milyen fokú a fegyelmi, ha pedig nem kívánt/kíván élni a fegyelmi lehetőségével, miért nem?

   Továbbá, miért nem helyezte hatályon kívül a felmentést, egyúttal miért nem élt a jogával, hogy nem hagyja jóvá a megbízás visszavonását?”

 

    Úgy vélem, hogy a kérdéses dátum ismerete alapjaiban befolyásolja a felmentés jogszerűségét. Azaz, Sós Zsuzsanna pályázaton elnyert intézményvezetői státusát csak Maruzsa Zoltán államtitkár vonhatja vissza. Hogy ezt megtehesse, a felmentési okiratot – minden mellékletével együtt – azt megelőzően kellett volna megkapnia (a Klebelsberg Központ elnökének véleményezésével), mielőtt Varjuné azt Sós Zsuzsannának kipostázta.

   Tekintettel arra, hogy a kérdéseimre nincs államtitkári válasz, csak azt tudom feltételezni, hogy az igazgató asszony nem a hivatkozott SZMSZ-ben rá vonatkozó szabály szerint járt el, így Sós Zsuzsanna felmentése jogtalan volt.

 

 

   Lássuk ezek után a Kelet-Pesti Tankerületi Központnak küldött kérdéseimet (ezeket is változtatás nélkül teszem közzé), és a kapott választ!

 

   „1. A felmentést követő napon, 2021. május 21-én ön (dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó -a szerk.) tájékoztatót tartott a Janikovszky Éva Általános Iskola tantestületének, Azon kérdéseket tettek fel önnek arról, miért kellett megfosztani az intézményvezetőt a közalkalmazotti jogviszonyától, miért volt szükség a felmentésére, ha lehetőség lett volna az igazgató asszony alacsonyabb munkakörbe helyezésére is? Milyen panaszok érkeztek Sós Zsuzsanna ellen? Ezekre a kérdésekre ön ezt válaszolta:

 

   „A vezetői irányításra érkeztek panaszok. Többet nem mondhatok, mert Sós Zsuzsanna bíróságra viszi az ügyet, folyamatban lévő ügyről, nem beszélhetek, a bíróság majd dönt. Mindent dokumentálni tudunk. Négy év alatt gyűltek össze dolgok.”

 

    A konkrét kérdéseim ezek alapján: a/ A rendkívüli felmentéssel négy év – ön szerint nem kielégítő – vezetői munkát büntetett? Ha igen, a felmentési okirat indoklásának három pontja közül miért nem szerepelnek ezek az „összegyűlt dolgok”? A felmentés indoklása ugyanis csak egyetlen telefonos szülői bejelentésre alapozódik – eltekintve a nem a bejelentéshez kapcsolódó, önök szerint jogtalanul az irodában tartózkodó külső egyéntől –.

   b/ Ugyanakkor a tantestületi tájékoztatón ön azt mondta, hogy a negyedikes gyerekek szüleinek online fórumot tartottak, és kijelentette, hogy telefonos bejelentésekkel nem foglalkoznak. Ön mégis a telefonos szülői bejelentésre hivatkozva rendelte el a helyszíni vizsgálatot a 4.A osztály online angolóráján, s ennek következményeként mentette fel azonnali hatállyal Sós Zsuzsanna intézményvezetőt.  

   Hogyan kívánja feloldani az ellentmondást?  

 

 

    2. A másik kérdésem az intézményvezetői megbízás visszavonására vonatkozik: Pontosan melyik napon küldte el és milyen módon (könyvelt küldemény, e-mail, futár, stb.) a felmentési dokumentációt dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárnak? Kérem, hogy az elküldés tényét igazoló bármilyen okmány hiteles másolatát szíveskedjék a válaszához csatolni!”

 

    A válasz gyakorlatilag semmitmondó! Vagy mondhatom azt is, hogy a szokásos, mellébeszélés: törvényekre hivatkozik, és érdemi információkat – konkrét kérdésre konkrét választ – nem tartalmaz.

   Az egyik kibújás az Infó tv-re (2011. évi CXII. törvény) hivatkozik: „… harmadik fél részére kizárólag olyan közérdekű adat adható ki, amely a szerv szakmai tevékenységére, feladatellátására, szervezeti felépítésére vonatkozik, esetleges működését és gazdálkodását érinti”.

 

    Nos, a harmadik fél én lennék, és éppen ezekről szólnak kérdéseim. Visszakérdezek. Vajon miért nem tartja Varjuné a Janikovszky Éva iskola tantestülete előtt tartott, a felmentéssel összefüggő tájékoztatóját szakmai tevékenységnek? Vajon nem a feladatellátás és a Tankerület működési körébe tartozik, hogy érdemben válaszol a tanárok feltett kérdéseire?  A gazdálkodás témakörbe pedig nemcsak a dologi költségekkel kapcsolatos tevékenységek, de a humán erőforrásokkal összefüggő feladatok is beletartoznak.

   Másfelől a „szerv” szakmai tevékenyégének az is része, hogy reagál-e a szülői telefonos bejelentésekre, legyenek azok bármik, ha igen, akkor dokumentálják-e, netán kérik-e, hogy írásban erősítse meg a szülő a panaszát, észrevételét? Vagy udvariasan lecsapják a kagylót, mivel „telefonos bejelentésekkel nem foglalkoznak”. (Érdekes, hogy a felmentés mégis szülői telefonos bejelentésre hivatkozást tartalmaz. És, a fene egye meg, ez okiratba van foglalva!)

 

   Varjuné hivatkozik a köznevelési törvényre (2011. évi CXC. tv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv-re, és a munka törvénykönyvére (a 2012. évi I. tv. rendelkezéseire). Értelemzése szerint ezek nem teszik lehetővé „a jogviszony megszüntetése kapcsán adatok átadását”.  Summa summarum, kérdéseimre az a "válasz", hogy a hivatkozott törvények miatt nincs válasz a kérdéseimre.

 

   Hát, sokat gondolkodtam, és elolvastam a rendeleteket. Semmi olyat nem találtam, ami kategorikusan tiltotta volna az érdemi választ, válaszokat. Az én értelmezéseim szerint nem kérdeztem rá olyan dolgokra, amik a „foglalkoztatottat megillető jogszabály szerinti jogosultságok, kötelezettségek” bármelyikére irányult volna.

   Annál inkább kíváncsi voltam, hogy dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó igazgató asszony betartott-e minden rá vonatkozó szabályt, erkölcsi és etikai normát? Sajnálattal állapítom meg, hogy nem. Ja, hogy szavamat ne feledjem! Az államtitkárnak (és a Klebelsberg Központ elnökének) az azonnali felmentést tartalmazó levél megküldésének pontos dátuma vajon nem képezi-e a „szerv” harmadik félnek kiadható adatok körét? Hiszen ez éppen a ,,szerv" működésének egyik alapvetése, így az kiadható lenne.

 

 

   Végül, remélem, hogy sikerült eleget tennem Varjuné kérésének: „Az esetleges cikkel kapcsolatosan fentiekre tekintettel kérem az egyoldalú, meg nem alapozott állítások mellőzését.”!

   Szeretném hangsúlyozni, nem állítok és nem állítottam semmit, sem megalapozottan, sem a nélkül. Sem most, sem a korábbi cikkemben! Éppen ellenkezőleg: egy interjú alapján iratokból idéztem, összevetettem mások állításait, véleményeit és kérdeztem. Igaz, sokat kérdeztem, mert Varjúné állításai megalapozatlanok, tele vannak ellentmondásokkal, egyoldalúak. És nagyon sajnálom, hogy lényeges körülményekre rákérdező érdeklődéseimre nincs válasz a „másik oldalról”.

 

   Természetesen, ha mégis megérkezne az államtitkári válasz, azonnal frissítem a cikket.

 

 fotó: 10kerkult.hu/OGY