AD-blacklist1

2011
szep.
10

Lesz-e oktatás a börtönben?

Írta: Oszvald György

borton073 lKétségtelen, ha valaki börtönbe kerül, szembe kell néznie egy sajátos fegyelmet és napirendet tartalmazó életritmussal. Kétségtelen, hogy a fogda magánya meghatározott időszakokban oldódik, társas tevékenységek végzésére van lehetőség. A sokszínű programok között kiemelt helyet foglal el az oktatás. Már, ha megoldható. Kőbánya vonatkozásában felröppent a hír, hogy az általános és középiskolai képzés megszűnik a Kozma utcai Budapesti Fegyház és Börtön intézményében. De ez csak szóbeszéd, a címben feltett kérdésre a válasz világos: a börtönben lesz oktatás.

Kőbánya Képviselő Testülete a 2011. június 16-ai ülésén tárgyalta a kerület iskoláinak részvételét a fogvatartottak oktatásában. Két, egymással összefüggő lényeges elemet tartalmazott Weeber Tibor alpolgármester előterjesztése. Az egyik a tanulók után biztosított állami támogatás, normatíva. Ezt az az intézmény kapja, ahol az oktatás folyik. Ha a kerület bármely iskolája kihelyezett formában oldja meg a tanítást – jelen esetben a börtönben – akkor a kvóta csak akkor igényelhető, ha a helyszín az intézmény telephelye. Ezt a tényt pedig az oktatási intézmény alapító okiratában is rögzíteni kell. A kvóta mellett, természetesen, jelentkezik az oktatást végzők konkrét javadalmazása is, melyet az adott helyszín biztosít.

  A jelenlegi gazdasági környezet minden intézményt a takarékosságra, a költségek ésszerű korlátok között tartására ösztönöz. Nem véletlen, hogy Weeber Tibor előterjesztésének határozati javaslata feltételes módú volt.

  „l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a börtönoktatás folytatását abban az esetben, ha a Budapesti Fegyház és Börtön által fizetett összeg és az állami normatív támogatás fedezi az összes költséget.

   2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy szerezze be a Budapesti Fegyház és Börtön nyilatkozatát a költségek vállalásáról.

   3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy szerezze be a Budapesti Fegyház és Börtön hozzájárulását a telephelyként való megjelölésére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Bem József Általános Iskola és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium alapító okiratába.”

Megjegyezzük, éppen ez a feltételes mód lehetett az oka annak, hogy a börtönbeli oktatás megszűnéséről egyes lapok is cikkeztek.

   A határozati javaslat végrehajtása megkezdődött, ennek egyik eleme Mészáros László bv. ezredes, bv. főtanácsos intézményparancsnok válaszlevele volt, melyet Kovács Róbert polgármesternek címzett.

   „Intézetünk önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. Az ország gazdasági állapotához hasonlóan a Budapesti Fegyház és Börtön költségvetése is igen nehéz helyzetben van. A számunkra biztosított pénzügyi előirányzatok csak igen szűkösen biztosítják az intézet üzemeltetését. A jövőben oktatási tevékenység előirányzatból történő finanszírozására az intézet kötelezettséget vállalni nem tud.

   A gazdasági nehézségek ismeretében az 5 évre szóló közoktatási megállapodás megkötését nem tudom támogatni, mert a költségvetési tervezések során a sarokszámok látható csökkenése, az egyre szűkülő dologi előirányzatok bizonytalanságot eredményezhetnek a hosszabb távú szerződések megkötésében. Az öt éves időtartamú megállapodás megkötését pénzügyi szempontból kockázatosnak ítélem meg.

   Tisztelt Polgármester Úr, a fent felsorolt indokok alapján a 2011-2012-es tanévre (valamint a következő 5 esztendőre) megkeresésben közölt feltételekkel a Budapesti Fegyház és Börtön nem tudja vállalni a börtönoktatással kapcsolatos szerződések megkötését.”

borton070 l

A bevételekről és költségekről annyit, hogy a 2009/10 tanévben a Felnőttek Általános Iskolájának normatív bevétel és költség tervezése szerint az 1-8. osztályig a normatív bevétel 11.218.418,- Ft. Ezzel szemben a tanárok költségei 11.315.223,- Ft-ra rúgnak. Ez nem egészen 100 ezer Ft bevételt eredményezett. A középiskolai oktatás terén (Szent László Gimnázium), ugyancsak a 2009/2010 tanévben, 55 főre 7.205.000,- Ft a normatív bevétel, a tanárok költsége (óradíj és járulékok összesen) 10.598.912,- Ft. Az egyenleg itt egyértelműen negatív, a veszteség mintegy 3 millió 400 ezer Ft.

Mindezek után lapunk megkereste a börtön parancsnokát és a folytatásról érdeklődött.

   A határozati javaslat 1. pontja okán: milyen nagyságrendű összeget jelent az intézmény számára a hozzájárulás? Hány főt érint, érintett ez az általános és középfokú oktatásban?  

Az intézetünk kiemelten fontos feladatnak tekinti a fogvatartottak oktatását, hiszen ez nagyban hozzájárul a szabadulás után a társadalomba való visszailleszkedésük sikeres megvalósulásához.

   A Budapesti Fegyház és Börtönben az általános iskolai oktatást a Budapest Főváros X. kerület Felnőttek Általános Iskolája végezte a 2010/2011. tanévben. A képzésben 86 fő vett részt, közülük 53 fő alsó, 33 fő pedig felső tagozatos tanulmányokat folytatott. A fogvatartottak átlagos tanulmányi eredménye idén 3,3 volt. A fogvatartottak teljesítményéről továbbá elmondható, hogy csekély létszámban végzik el eredménytelenül a tanévet.

   A középiskolai képzést az elmúlt évek során a Szent László Gimnázium biztosította a fogvatartottak részére. A 2010/2011. tanévben összesen 20 fő folytatott középfokú tanulmányokat, közülük 3 fő szerzett idén érettségi bizonyítványt.

   A további együttműködésre a Budapesti Fegyház és Börtön nemleges választ adott. Hogyan tovább? Lesz-e és milyen formában iskolai oktatás a börtönben?

   borton047 lA Budapesti Fegyház és Börtön – ahogy azt fenti levelünkben is olvashatja – nem kötött szerződést a Kőbányai Önkormányzattal a börtönoktatás megvalósítására. Tekintettel arra, hogy a fogvatartottak oktatása nélkülözhetetlen eleme a szabadulásra történő felkészítésnek és reintegrációnak, intézetünk kiemelt feladatnak tekintette, hogy az oktatás zavartalan körülmények között folytatódjon a 2011/2012. tanévben is. Sikeres egyeztetéseket követően a Budapesti Fegyház és Börtön  szerződést kötött a Humán-Pszicho 2002. Kht. nevű intézménnyel. Az intézmény már évek óta több büntetés-végrehajtási intézetben sikeresen hajtja végre a fogvatartottak általános és középiskolai oktatását, és reményeink szerint a következő tanévben nálunk is eredményesen zajlik majd a képzés.

 

   A Budapesti Fegyház és Börtön már elvégezte a felmérést a fogvatartottak között arra vonatkozóan, hogy hány fő kíván részt venni a 2011. szeptemberében induló képzésben – várhatóan az összlétszám kb. 200 fő – de végleges számadatok csak a Humán-Pszicho 2002. Kht-val való egyeztetések után alakulnak ki.